| ٢٣ اردیبهشت: اعتصاب عمومی در کردستان  |

 
               
     

گفتگو با هلمت احمدیان در مورد اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

پیام کمیته‌مرکزی کۆمه‌له در مورد پیروزی اعتصاب مردم کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

پیام ابراهیم علیزاده‌دبیر اول کومه‌له‌در استانه‌اعتصاب عمومی کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

پیام حیدر جهانگیری به زبان ترکی در مورد اعتصاب کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

پیام پریسا نصرآبادی پیرامون اعتصاب عمومی در کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

تراکت در مورد اعتصاب عمومی در کردستان

3 >>>

 2 >>

 1 >

 
     

گفتگو با بهروز خباز در مورد اعتصاب عمومی در کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

شعر "5 گلبوته‌سرخ" از عباس سماکار در مورد اعدام 5 زندانی سیاسی

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

مینا احدی و محمد نبوی در مورد اعدام 5 زندانی و اعتصاب در کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

گفتگو با بهرام رحمانی در مورد اعتصاب عمومی در کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

پیام عباس سماکار در مورد اعتصاب عمومی در کردستان و یک شعر

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

یک قطعه‌شعر با صدای فرزاد کمانگر از داخل زندان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

پیام عباس منصوران در مورد اعتصاب عمومی در کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

فراخوان کمیته مرکزی کۆمه‌له د رمورد  اعتصاب عمومی در کردستان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

گفتگو با هلمت احمدیان در مورد اعدام 5 زندانی سیاسی در ایران

 ببینید >>>  داونلود >