حزب کمونیست ایران          کومه له          پیشرو          جهان امروز          یاد رفقای جانباخته‌          پیام

K. T     Box: 8031, 141 08  Kungens Kurva, SWEDEN

آدرس پستی: