تماس

برنامه‌ حزب و فعالین  |

 
             
     

کار مزدی و سرمایه اثر کارل مارکس (بخش پنجم) پایانی  20-11-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

گفتگوی اسرین قادری با خسرو بوکانی در رابطه با: موانع وراه کارهای پیشروی جنبش کارگری   15-09-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

گفت و گوی اسرین قادری با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با: برسی راهکارها و امکانات طبقه کارگر برای برقراری مناسبات سوسیالیستی   10-07-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی بیژن رنجبربا رفیق خسرو بوکانی پیرامون "به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه"  24-04-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: سخنرانی کریس هارمن  25-03-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: سوسیالیسم: رهیافتی سیاسی  20-02-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق خسرو بوکانی پیرامون تعیین سطح حداقل دستمزدها   20-01-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره اهمیت تحزب یابی کارگران  29-12-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: کارگران کمونیست خواهان چه نوع انقلابی هستند؟   17-12-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تغییرات برنامە ریزی شدە در قانون کار جمهوری اسلامی گفتگوی شمسی خرمی  با  محمود قهرمانی  19-10-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با صلاح مازوجی پیرامون ایجاد تشکل‌های سراسری کارگری   10-10-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق خسرو بوکانی پیرامون تعیین سطح حداقل دستمزدها   12-01-2015

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی برهان دیوارگر با خسرو بوکانی بیرامون دخالتگری تشکل های دولتی در جنبش کارگری  01-12-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون ایجاد تشکل های سراسری  کارگری، گفتگو با صلاح مازوجی  04-11-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: بحثی پیرامون تطبیق کار علنی و مخفی
 
 23-09-2014

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: دمکراسی پارلمانی بعنوان یکی از اشکال دولت بورژوائی  10-09-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: موانع تشکل یابی کارگران ایران 30-08-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون اهمیت ایجاد صندوق‌های همبستگی مالی   15-07-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: استراتژی حزب کمونیست ایران - قسمت سوم   27-06-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: استراتژی حزب کمونیست ایران، مصب کنگره ١١ حزب – بخش دوم   24-06-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له پیرامون (استراتژی حزب کمونیست ایران قسمت چهارم)  15-08-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له پیرامون (استراتژی حزب کمونیست ایران قسمت سوم)  11-08-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له پیرامون (استراتژی حزب کمونیست ایران قسمت دوم )  07-08-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگوی شاهین خلیلی با رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له پیرامون (استراتژی حزب کمونیست ایران قسمت اول ) 30-07-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اهمیت دخالت آگاهانه فعالین کارگری در مبارزات جاری  01-06-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: ویژه برنامه‌ایی درباره مذهب  22-05-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: زمینه‌های عینی جنبش مطالباتی کارگران، گفتگوی رفیق شمسی خرمی با رفیق صلاح مازوجی دبیر اجرائی حزب کمونیست ایران    06-05-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اول ماه مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر    29-04-2014   

   ببینید >>> داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: همبستگی طبقاتی و بین‌المللی کارگران در اول ماه مه، گفتگو با رفقا محمود قهرمانی و صدیق اسماعیلی
   20-04-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گزارش مباحث سومین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران - قسمت  دوم

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گزارش مباحث سومین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران - قسمت اول 13-04-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره اهمیت تحزب یابی کارگران
   23-03-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره اعتصاب   09-03-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: کمونیست‌ها و مسئله زن  02-03-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  پیرامون : اهمیت خبرنگاری کردن برای حزب   14-02-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  گفتگو با رفیق خسرو بوکانی  پیرامون تعیین حداقل دستمزدها برای سال ١٣٩٣     31-01-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  گفتگو با رفیق صلاح مازوجی دبیر اجرایی حزب کمونیست ایران پیرامون تعیین حداقل دستمزدها برای سال 1393     16-01-2014   

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با رفیق خسرو بوکانی پیرامون آخرین تحولات در جنبش کارگری ایران 27-12-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: استراتژی حزب کمونیست ایران مصوب کنگره یازدهم- قسمت چهارم 17-12-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: استراتژی حزب کمونیست ایران مصوب کنگره یازدهم- قسمت سوم 09-12-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: استراتژی حزب کمونیست ایران مصوب کنگره یازدهم- قسمت دوم 01-12-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: استراتژی حزب کمونیست ایران مصوب کنگره یازدهم- قسمت اول 25-11-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: قطعنامه کنگره یازدهم حزب درباره جنبش کارگری ایران 14-10-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: قطعنامه کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران در مورد اوضاع سیاسی ایران 01-10-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تداوم بحران جهانی سرمایه‌داری و موقعیت جنبش کارگری و سوسیالیستی. بخش دوم 08-09-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تداوم بحران جهانی سرمایه‌داری و موقعیت جنبش کارگری و سوسیالیستی. بخش اول 05-09-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: ابراهیم علیزاده درباره استراتژی حزب کمونیست ایران (بخش چهارم) 29-08-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: ابراهیم علیزاده درباره استراتژی حزب کمونیست ایران (بخش سوم) 22-08-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: ابراهیم علیزاده درباره استراتژی حزب کمونیست ایران (بخش دوم) 15-08-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: ابراهیم علیزاده درباره استراتژی حزب کمونیست ایران (بخش اول) 30-07-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: محمود قهرمانی درباره اینکه با سر کار امدن حسن روحانی  چه تاثیراتی بر زندگی کارگران داردا 17-07-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: صلاح مازوجی درباره بر سر کار امدن حسن روحانی و تاثیرات ان بر دیگر جناحها 03-07-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تحزب یابی کمونیستی طبقه کارگر
 25-06-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: سئوالات نشریه آرش از ابراهیم علیزاده راهبرد اصلاح جمهورى اسلامى، ترازنامه و چشم انداز 05-06-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: فریدون ناظری و خسرو بوکانی درباره انتخابات از دید مارکسیستها و انتخابات در ایران 22-05-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: رابطه کمونیست ها با کارگران 11-05-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: به مناسبت 1 می روز جهانی کارگر
    30-04-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره 1 می روز جهانی کارگر    11-04-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: موقعیت جنبش کارگری و مانع های سر راه تشکل یابی    29-03-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: خسرو بوکانی درباره تعین حداقل دستمزدها در سال ١٣٩٢     13-03-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: از مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چه می آموزیم  27-02-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: برای حذف شرکتهای پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت چه باید کرد ؟  13-02-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تحزب یابی کمو نیستی طبقه کارگر
  07-02-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: موانع فعالیت علنی در مبارزات کارگری، با شرکت رفقا: محمود قهرمانی و احمد خورشیدی  31-01-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: بحران جهانی سرمایه داری و نگاهی به تجارب مبارزات کارگری  13-01-2013

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با خسرو بوکانی .. در مورد لایحه اصلاحیه قانون کار  27-12-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: موانع پیش روی اتحاد کارگری (قسمت دوم)   18-12-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اتحاد کارگری و موانع پیش روی آن

   10-12-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: دمکراسی پارلمانی بعنوان یکی از اشکال دولت بورژوایی   02-12-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: 1. جمعبندی از درسها وتجربه های خاورمیانه وشمال آفریقا  2.اهمیت خبرنگاری کردن برای حزب   17-11-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تحزب یابی کمونیستی طبقه کارگر
  01-11-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره تلفیق کار علنی و مخفی  17-10-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:در ارتباط با کمپین جمغ اوری امضا برای افزایش دستمزدهاا  06-10-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: نامه ای به یک رفیق در مورد وظایف سازماندهیها  19-09-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با خسرو بوکانی درباره راهنمایی رفقایی که میخواهند با تشکیلات حزب کمونیست ایران رابطه داشته باشند  06-09-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تحزب یابی طبقه کارگر  21-08-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .....  08-08-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .....  25-07-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اهمیت خبرنگاری برای حزب  10-07-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره حوزه های حزبی   28-06-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: خسرو بوکانی در مورد بحران اقتصادی ایران و اثرات ان بر طبقه کارگر  16-06-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: در مورد موفعیت کنونی جنبش کارگری گفتگو با رفیق محمود قهرمانی  28-05-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  ....   21-05-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  ....   02-05-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با رفیق محمود قهرمانی بمناسبت اول ماە مە، روز جهانی کارگر   27-04-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  ....    11-04-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  ....    29-03-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره ٨ مارس روز جهانی زن

 03-03-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره تشکلهای مستقل کارگری
 22-02-2012

 ببینید >>>  داونلود>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تولید سرمایه داری و مبارزه طبقاتی
 08-02-2012

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره رفرم وانقلاب 27-01-2012

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اهمیت دخالت فعالین کارگری کمونیست در مبارزات جاری اخیر 15-01-2012

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با رفیق محمود قهرمانی پیرامون اصلاحیه قانون کار 28-12-2011 

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  ... 16-12-2011 

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  ... 01-12-2011 

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گقتگو با صلاح مازوجی در باره اوضاع سیاسی ایران وتاثیرات منطقه بر آن   16-11-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: ارزیابی از شکست انقلاب اکتبر و تعریف انقلاب   10-11-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین.........   27-10-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره بحران اقتصادی در اروپا  12-10-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: درباره اعتصابات کارگری 05-10-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 21-09-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین : پیرامون اهمیت تحزبیابی طبقه کارگر ( بخش دوم) هاشم محمد نژاد با صلاح مازوجی  06-09-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین : پیرامون اهمیت تحزبیابی طبقه کارگر
27-08-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 31-07-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 22-07-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 13-07-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 01-07-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 16-06-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 02-06-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین .... 18-05-2011

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ....

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ....

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین : اوضاع سیاسی وتحولات در منطفه خاور میانه و تاثیرات ان بر ایران و موج دوم مبارزات توده ای

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین : استراتژی حزب کمونیست ایران

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ....

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: برنامه سیاسی حزب کمونیست ایران

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ....

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: تلفیق کارعلنی و مخفی

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: صلاح مازوجی پیرامون اتحاد عمل نیروهای چپ و کارگری-2-تکرار  30-11-2010

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با صلاح مازوجی در مورد اتحاد عمل نیروهای چپ و کارگری - بخش دوم  15-11-2010

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: گفتگو با صلاح مازوجی در مورد اتحاد عمل نیروهای چپ و کارگری - بخش اول 09-11-2010

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: شاهین خلیلی با ابراهیم علیزاده-بخش دوم

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: شاهین خلیلی با ابراهیم علیزاده-بخش اول

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پاسخ به سوالات بینندگان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پاسخ به سوالات بینندگان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پاسخ به سوالات بینندگان

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: صحبت درباره وظایف هواداران

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با محمود قهرمانی پیرامون موقعیت جنبش کارگری از زاویه تشکل یابی 02-09-2010

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ...

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ...

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ...

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ...

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ...

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین ...

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین....

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون آموزشهای تجربه ایجاد سندیکای کارگران هفت تپه   10-09-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: مصاحبه با رفیق ابراهیم علیزاده در مورد اهمیت مبارزه طبقه کارگر  24-08-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با صلاح مازوجی پیرامون رویدادهای بعداز نمایش انتخابات  - بخش 2     19-08-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با صلاح مازوجی پیرامون رویدادهای بعداز نمایش انتخابات  -  1     13-08-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اهمیت حیاتی مبارزه سیاسی طبقه کارگر
 
16-07-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با ادیب وطندوست پیرامون ارزیابی از خیزش توده‌ای اخیرو وظایف فعالین حزبی  02-07-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون تجربه سندیکای کارگران هفت تپه  
18-06-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:با رفیق ابراهیم علیزاده‌ .....  310-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پاسخ به سوالات   20-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با ادیب وطندوست- پاسخ به چند سوال
07-05-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون شرایط کنونی و اول ماه مه
 22-04-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون کمپین افزایش دستمزدها
 09-04-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پاسخ به سوالات فعالین داخل کشور
 26-03-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: پیرامون مبارزات جاری کارگران 12-03-2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با محمود قهرمانی در مورد  اهمیت تشکل­یابی و تحزب کارگران 26-02-2009

 ببینید >>>  داونلود > 

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: با فایق حقیاری پیرامون رعایت ملاحظات امنیتی در استفاده از انترنیت  28/01/2009

بخش اول >>>   بخش دوم >>>

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  14/01/2009

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  در رابطه با مبارزه و کار و فعالیت علنی و قانونی

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین:  در مورد وظایف فعالین و هواداران حزب و ایجاد حوزه‌های حزبی

 ببینید >>>  داونلود >

 
     

برنامه‌ حزب و فعالین: اولین برنامه معرفی و مصاحبه با محمود قهرمانی  

 ببینید >>>  داونلود >