تماس

|  نگاه   |

   
   
     

برنامه‌ نگا : مستند ابر شرکت ها -  قسمت دوم

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ نگا : مستند "کوبانی، سنگر مقاومت"

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ نگا : کار مزدی و سرمایه - قسمت اول

 ببینید >>>  داونلود>

 
     

برنامه‌ نگا : تدریس کتاب "کاپیتال" توسط دیوید هاروی

 داونلود>> 

 قسمت ششم >>>

 
     

برنامه‌ نگا : تدریس کتاب "کاپیتال" توسط دیوید هاروی

 قسمت پنجم >>> 

 قسمت چهارم >>>

داونلود>>

 داونلود>>

 
     

برنامه‌ نگا : مروری بر سیر قوانین و مقررات کار در ایران 

  

 قسمت اول >>>   داونلود>>

 
     

برنامه‌ نگا : تدریس کتاب "کاپیتال" توسط دیوید هاروی

 قسمت سوم >>> 

 قسمت اول و دوم >>>

داونلود>>

 داونلود>>