| ێܘەەی ەڵ |

 
 

ی јی یی   31-12-2015

ی >>>  >>

 

یی یی   30-12-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ی јی ǐی ی   28-12-2015

ی >>>  >>

 

یی ی   25-12-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ی јی ǐی   20-12-2015

ی >>>  >>

 

ی  ی ǎی ی یی ی  15-12-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی јی یی   10-12-2015

ی >>>  >>

 

یی ی   05-12-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ی ی ی ی ی
   01-12-2015

ی >>>  >>

 

یی ی یی   25-11-2015

ی >>>  >>

 

ی ی    20-11-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی Ǎ ی ی ی     15-11-2015

ی >>>  >>

 

Ґ ی     10-11-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ی ی ی    05-11-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ی ی ی ی ی
   25-10-2015

ی >>>  >>

 

ی ی یی ی یی   15-10-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ی   10-10-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی ی . ی ی ώی یی ی юی .  01-10-2015

ی >>>  >>

 

Ȏ ی ی ی   20-09-2015

ی >>>  >>

 

ی ی ѐی ی   15-09-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی یی : ی ی   10-09-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی ی : ی   05-09-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی " ی ی ی یی"    25-08-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : ی ی ی   20-08-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی "ی ی ی ی ی јی ی"
 10-08-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی" یی ی " ی ی : یی ی ی ی ی јی یی   02-08-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی : یی ی ی јی ی   30-07-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی : ی ی ی јی ی ی (..)   25-07-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی یی یی " یی ی ی "   20-07-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی یی ی ی ی : ǘ ی ی ی ی یی ی   15-07-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : یی ی     10-07-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : ی یی јی ی  01-07-2015

ی >>>  >>

 

یی ی یی ی : یی ی ی ی   25-06-2015

ی >>>  >>

 

یی ی یی ی "یی ی ی   22-06-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی ی یی ییی یی   20-06-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : ی ی .. ی ی یی ی ی  15-06-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : ی : ی ی ەڵȎی ڕی јیە   10-06-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : یی ی ی ی   05-06-2015

ی >>>  >>

 

یی ی ی : ی ی یی یی ی  30-05-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی : ی یی ی ی ی : یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی
  25-05-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ... یی ی ی  20-05-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی یی ی " یی ی "  10-05-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی 05-05-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی یی : јی ی یی 25-04-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی "یی ی " 24-04-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی : ی ی یی : ی ی ی ی
 15-04-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی : ی ی ی  10-04-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی" ѐ" یی ی یی ی 01-04-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی  ی یی ی ی    25-03-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی " "  15-03-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی یی : ی یی ی 10-03-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی " ی یی ی ی ی ώ ی ǘ"  05-03-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی 28-02-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی " یی  ی ی 20-02-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی

  10-02-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی " ی"   30-01-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی ی  25-01-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: ی ی ی : ێێی ییی ی  20-01-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: ی ی ی : ێێی ییی ی  12-01-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یѐ ی  ی ی  :  08-01-2015

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یѐ ی یی : یی یی ی  31-12-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یѐ ی ی : ی یی یی یی یی   25-12-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی : ی ییی یی یی јی ی  20-12-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یѐ ی ی ی ی ییی یی ی    15-12-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یѐ ی یی ی یی یی ی ی  10-12-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یѐ ی ی ی : ی ی ی  01-12-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی ی ی 18 ی  24-11-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی یی  22-11-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یѐ ی ی ی ی 66 ی یی ی 20-11-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یѐ ی ǘ ی ی јی ی ی   10-11-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یѐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی    06-11-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یѐ ی ی ی یی .   01-11-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی ی ەی ی ی ێ.    20-10-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی یѐ ی ی ی ی
   10-10-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی ی یی ی یی ی ی
 
  05-10-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی یی : ی ی ی   29-09-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ یی ی یی ی ی : یی ی ی ی  25-09-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی ی ی   : یی ی ی ی    16-09-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ:یی ی یی ی ی   ی یی ی   08-09-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی : ی یی ی ی ی ی  04-09-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی یی ی یی ی ی ی   30-08-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی یی ی یی : ی یی یԘی ʁ  21-08-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یی ی یی ی:   ی ی ی ώی ی ی  15-08-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یی ی یی ی: ی ی ی ی یی
 11-08-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی یی ی یی ی: ی : یی ی ی
 07-08-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی یی ەە ەە یەەی ەەی ییی ە ەی ە
   30-07-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ەیی ەە ی ە ە ەە یەی یی ە ەی ە 25-07-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: ی ی : ی یی : ی ی ی  16-07-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: ییی ی یی ی ی یی ی ی  10-07-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ەێ ǘ ەە ی ەی юی ە یی یی 05-07-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی یی ی ώی ی ی ی   01-07-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: ʐۆیی ی یی 坐ڵ ڕێ ی ی یی ڵی ١+٥ یی ڵی ێی ۆی  18-06-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ:یی ی یی ی ی Ԙی : ی یی 12-06-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ: یی ی ی ی ی юی 06-06-2014

ی >>>  >>

 

ێܘەەی ەڵ:یی ی یی ی ی یی ώ 31-05-2014

ی >>>  >>